Menu
همراهان

فریبا مشهدی

فريبا مشهدي متولد سال 1369، تحصیلکرده كارشناسي ارشد رشته معماري از دانشگاه تهران ، سابقه پژوهش در زمينه  محرميت در خانه هاي سبك تلفيقي دوره قاجار و فعاليت هاي در رابطه با باززنده سازی سينما هاي رها شده شهر تهران در قالب طرح هاي پيشنهادي و همچنين تجربه ی کار در زمینه دیجیتال فبریکیشن داشته است، موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد همنشيني نسل ها (طراحي خانه سالمندان) با رويكرد تعاملات اجتماعي است و در حال حاضر بر روی پروژه پژوهشی سالخوردگی در زمان - هم زمان (بازخوانی کیوسک های تلفن عمومی در راستای تکریم سالمندان) با موسسه در حال همکاری می باشد.

[Shift] Process Practice ©